رتبه
کاربر
امتیاز
1
آیلین عباسی
217
2
الهام مرادی
216
3
عسل قائم
214
4
مهدیه سجادی
211
5
کوثر طاهری
210
6
فاطمه میمندی
204
7
صبا جعفری
204
8
پریسا عبداللهی
203
9
علیرضا غلامی
202
10
سوگل ملایی
199
11
سپیده رحمانی
196
12
مریم رضایی
194
13
مژده جمالی
193
14
زینب محمدی
192
15
سیمین مقصود
189